Jsme společenství věřících lidí, kteří staví svoji životní filozofii na biblických zásadách. Členem naší církve se může stát kdokoli na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání víry, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible. Jako sbor tvoříme „velkou rodinu“, ve které může každý najít své místo a zázemí. Náš sbor je ekonomicky nezávislý, náklady na provoz jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků členů.

K bohoslužbě se scházíme vždy v sobotu v 9 hodin, kdy začíná společné studium Bible, tzv. sobotní škola. Studium probíhá ve skupinkách, témata vycházejí z pracovního sešitu „Úkoly sobotní školy“.
Po přestávce následuje od 10.30 hodin druhá část bohoslužby, sestávající z písní chval a kázání. Jejich  záznamy si můžete prohlédnout v archivu bohoslužeb.

 

Hodnoty a přesvědčení, na nichž stavíme:

  • Věříme, že Bůh miluje každého člověka a usiluje o nejvyšší dobro pro každého. Tak jako On miluje nás, chceme se učit projevovat bezpodmínečnou lásku ke každému člověku bez rozdílu.
  • Věříme, že život každého člověka má význam a konkrétní smysl, který můžeme objevovat a prožít. Proto přijímáme svůj život jako dar a příležitost k naplnění svého osobního poslání.
  • Věříme v trvalou závaznost Božího Slova, v němž se nám zjevuje Jeho láska, spravedlnost i záměry se světem a člověkem. Proto ve svých životech chceme žít v souladu s trvalými principy, jež jsou obsaženy v Bibli, včetně morálních zásad Desatera.
  • Věříme, že jako nedokonalí lidé nemáme sami sílu se zdokonalit. Hluboko uvnitř srdce každého z nás existují místa, jejichž proměna je možná jen díky Božímu vlivu. Proto vyznáváme svou závislost na Boží milosti a toužíme, aby nás proměňoval mocí svého Ducha.
  • Věříme, že díky Ježíši Kristu, který přišel na tento svět, zemřel na Golgatě a vstal z mrtvých, můžeme mít jistotu odpuštění svých hříchů a s vírou očekáváme Jeho příchod i konečnou obnovu naší Země.
  • Věříme, že největším přáním Božího srdce je prožívat přátelství a úzký kontakt s každým člověkem, který touží po lásce, pravdě a osobní proměně. Proto i my chceme mít své domovy, své bohoslužebné prostory i svá vlastní srdce otevřená pro všechny, kteří hledají a touží po osobním setkání s Bohem.

V případě, že budete mít pocit, že naše jednání neodpovídá hodnotám a standardům, v něž věříme, poskytněte, prosím, komukoliv z nás otevřenou zpětnou vazbu. Potřebujeme se navzájem, abychom mohli růst.

Co o nás možná nevíte

  • Církev adventistů je společenství křesťanů, kteří se hlásí k protestantskému proudu. Ve 232 zemích po celém světě má více jak 18 milionů členů.
  • Vedle základních a středních škol také provozujeme 111 vyšších škol a univerzit,  518 nemocnic a sanatorií a 176 sirotčinců a domovů důchodců.
  • Jsme registrovanou církví v České republice, jednou z pěti, které se aktivně zapojily do kaplanské služby ve věznicích, v nemocnicích i v armádě.